Menu
×

Privacy Statement

Privacy Statement Libertad B.V.

Libertad B.V, gevestigd aan Kaya Cyprus 9, Kralendijk Bonaire, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kaya Cyprus 9,
Kralendijk Bonaire
+5997856426

W. van Holst is de Functionaris Gegevensbescherming van Libertad B.V.

Hij/zij is te bereiken via info@libertad-carrental.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Libertad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Rijbewijs gegevens (foto van uw rijbewijs)
 • Verblijfsgegevens op Bonaire.
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@libertad-carrental.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Libertad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Foto rijbewijs ter voldoening van de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij bij het gebruik van de huurauto
 • Voor het afleveren van de dienst
 • Ter voldoening van de belastingwetgevening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Libertad B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Libertad B.V.) tussen zit.

Libertad B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website van Libertad B.V. Informatie van het bedrijf en mogelijkheid om een huurauto te reserveren.
 • Excel als kasboek. Verplicht gesteld door de belastingdienst. Hierin worden cash inkomsten en uitgave verantwoord. Opgeslagen wordt de naam van degene die cash heeft betaald en/of aan wie cash is betaald. Er worden geen “diepe” gegevens van de betaler of ontvanger opgeslagen. Er zijn dus geen gevolge te verwachten voor de betrokkene.
 • De reserveringen en bijbehorende nota’s worden in opdracht van de Belastingen, 7 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.
 • Er worden geen gegevens gedeeld met derden, behalve dus de belasting.
 • Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Libertad B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@libertad-carrental.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Libertad B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Libertad B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@libertad-carrental.com

Verplichtingen Libertad B.V.

 • Libertad B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Libertad B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Reserveringsformulier in opdracht van de belasting 7 jaar.
 • Factuur in opdracht van de belasting 7 jaar.
 • Foto rijbewijs tot het einde van de huurperiode.
 • Kasboek in opdracht van de belasting 7 jaar.

Libertad B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Libertad B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Libertad Contact

Time Bonaire –

Kralendijk
Bonaire Caribisch Nederland

  info@libertad-carrental.com
+(599) 785 6426
Social media FacebookInstagram
Privacy Statement